I tolkens nåde

Hvordan kan jeg stole på, at min tolk oversætter mig troværdigt og korrekt?

At blive tolket er en tillidssag, og derfor er det i alles interesse, at den tolk, der ansættes til en tolkeopgave, er en dygtig tolk, der kender til tolkeetik, tolketeknik og ikke mindst, naturligvis, sit fremmedsprog og alle dets finesser.

Tolk

Tolk er ikke en beskyttet titel.
Der findes ikke nogen uddannelse i Danmark i dag, der på kandidatniveau giver de rette færdigheder som oversætter og tolk. Der gives i princippet ingen garantier for, at den tolk, du hyrer, kan det, du forventer. Og eftersom du har behov for en tolk, kan du heller ikke kontrollere alle tolkens evner, fordi du kun vil forstå halvdelen af det, tolken siger, nemlig når tolken tolker til dit modersmål. Det er klart, du kan få en fornemmelse af, om en tolk er nogenlunde kapabel ud fra det, der tolkes til på dit sprog, men du kan ikke vide, om vedkommende et stærk nok i dit fremmedsprog, agerer korrekt i henhold til tolkens rolle og opfylder sine etiske forpligtelser.

Derfor er det afgørende, at du stiller en række krav til din tolks baggrund og erfaring og udvælger med vågenhed og viden. For ikke nok med at tolken skal kunne sine sprog, du skal vide, at tolken oversætter præcis det, du siger; ikke fortolker det eller udelader vigtige pointer. Samtidig er det vigtigt, at tolken kender sin plads i kommunikationssituationen, indgår naturligt i samtalesituationen og gør det, en god tolk kan: gør samtalen smidig.

En statsautoriseret tolk

Indtil 2016 var translatører og tolke statsautoriserede. Det betød, at der fulgte en garanti for kvalitet og faglighed med, når du anvendte en tolk. Tolken havde bestået en række eksaminer, der sikrede indsigt i tolkeetik, tolketeknik og tolkens fremmedsprog inden for en række fagområder, så som jura, økonomi og teknik.

Men sådan er det ikke længere, da man fra statslig side har ophævet statsautorisationen og dermed tolkebrugernes mulighed for at være sikre på, at en tolk er uddannet tolk.

Hvad er tolkeetik hos Alpha-Lingua?

Tolkeetikken er altid i højsædet hos Alpha-Lingua. Det betyder blandet andet, at vores tolke har tavshedspligt, og den gælder uanset om vi tolker i retten, på et advokatkontor, ved et forretningsmøde eller i en hvilken som helst anden sammenhæng. Den viden, som vi opnår i forbindelse med en tolkning, viderebringes således aldrig til andre.

Tolkeetik handler også om at optræde anonymt og upartisk; vi lever os ind i rollen som den, vi tolker for, for at kunne gengive det talte ord så nøjagtigt som muligt, gengive vedkommendes toneleje og personlige kommunikationsform. Vi forholder os således ikke som sådan til det, der bliver sagt og byder ikke ind med egne holdninger eller indskydelser, medmindre de er nødvendige for at lette kommunikationen.

Tolkeetikken betyder også, at vi kan træde til med kort varsel og altid vægter rettidigt fremmøde højt.

Det er det tolkeetiske æreskodeks, som er altafgørende hos alle Alpha-Linguas tolke.

Hvad er tolketeknik hos Alpha-Lingua?

Tolketeknik er de redskaber, hvormed en tolk tilgår enhver tolkeopgave. Gennem træning og erfaring har tolkene hos Alpha-Lingua lært at indtage en diskret position og tolke hurtigt og præcist. Vi er uddannet i blandt andet tolkestrategier og korrekt tolkeadfærd. Vi har oparbejdet en særlig erfaring i at tolke inden for fagområderne jura, økonomi og teknik gennem vores tolkeopgaver for offentlige myndigheder, advokater og virksomheder – som altid foregår på et højt fagligt niveau.
Tolketeknik er med til at sikre, at vi altid leverer den ypperste tolkeservice. For at levere denne service, forbereder vi os grundigt op til hver enkelt tolkeopgave. Derfor beder vi om baggrundsmateriale og om at blive briefet før en tolkning, så vi er bekendt med parternes og mødets formål.

En kvalificeret tolk fra Alpha-Lingua

Translatørerne hos Alpha-Lingua, der tolker, har alle bestået den tidligere tolkeuddannelse, der før 2016 gav direkte adgang til en statsautorisation. De var alle statsautoriserede.
Derfor er en tolk fra Alpha-Lingua din garanti for en professionel, højt kvalificeret tolk, der vil gå gennem ild og vand for at håndhæve sin tavshedspligt, som vil sætte sin faglighed over enhver bekvemmelighed, som har indsigt i mange forskellige fagområder, og som vil gøre sit ypperste for at sikre, at det du siger, er det din modtager hører – på vedkommendes sprog.

Derfor kan du stole på, at en tolk fra Alpha-Lingua taler for dig.
Vi tolker til og fra engelsktyskspansk, italiensk og polsk.

Af tekstforfatterinde Caroline Qvist Abel