Hvad er konsekutiv tolkning?

Hvad er konsekutiv tolkning?

Konsekutiv betyder ”efterfølgende”, hvilket forklarer tolkeformen konsekutiv tolkning, hvor tolken først lytter til kildesproget og derefter leverer sin mundtlige oversættelse.

Når en tolk arbejder efter metoden konsekutiv tolkning, lytter vedkommende først til, hvad der bliver sagt og gengiver herefter indholdet og budskabet 1:1.

Det kan på forhånd aftales, at den person, der tolkes for, taler i en bestemt periode og derefter holder en pause, så tolken kan tolke. Pauser letter tolkens arbejde og sikrer en mere korrekt tolkning. Det afhænger af talerens fremføring, tolken og emnet, der skal tolkes i, hvor ofte der bør være pauser.

Hvornår anvender man konsekutiv tolkning?
Konsekutiv tolkning er den mest udbredte tolkemetode ved politiafhøringer, møder, oplæg, foredrag og i retssager. Det er den foretrukne tolkeform i erhvervslivet og ved den offentlige forvaltning.

Hvis der er tilhørere, der skal modtage tolkning på et tredje sprog, anbefaler Alpha-Lingua, at der anvendes hvisketolkning. Er der behov for, at der tolkes til flere sprog, anbefaler vi, at man anvender simultantolke.

Inden du bestiller en tolk hos Alpha-Lingua, er det en god idé at læse denne vejledning og indføring i konsekutiv tolkning, som her er en forkortet version af det oprindelige blogindlæg om konsekutiv tolkning: fakta-om-konsekutiv-tolkning/

Krav til konsekutiv tolkning
Der er en række forhold, der afgør, om en tolkning bliver en succes for alle de involverede parter.

 • Forudgående briefing af tolken:
  Jo mere tolken ved om det emne, der skal tolkes, jo bedre kan tolken forberede sig og dermed gengive indholdet så præcist som muligt. Det er også en del af en briefing at sikre, at der er sproglig forståelse mellem tolken og den fremmedsprogede part, da der kan være stor variation i lokale dialekter, i særdeleshed hvis der fx er tale om en franskmand, der vælger at tale engelsk.
 • Plads til tolken:
  Det er nødvendigt, at tolken kan stå eller sidde ganske nær samtaleparterne eller taleren, idet tolken har brug for at kunne stille opklarende spørgsmål eller signalere talepause. Men i lige så høj grad for at sikre, at tolken kan høre alt det, der skal tolkes, og se taleren for også at kunne gengive talemåden og kropssproget.
 • Pauser:
  Det er nødvendigt, at taleren indlægger pauser, for at tolken kan gengive alt det sagte.
 • Tid:
  Når en event, der skal tolkes, er i sin planlægningsfase, er det vigtigt at huske på, at en dialog eller tale, der skal tolkes, vil tage cirka dobbelt så lang tid at gennemføre, fordi alting skal fremføres to gange; afsæt derfor god tid i programmet.
 • Udstyr til tolken:
  Ved store forsamlinger kan det være hensigtsmæssigt, at tolken har en mikrofon.

God tolkeetikette
Tolken har tavshedspligt. Tolken vil altid optræde neutralt og i henhold til situationen, således at vedkommendes fremtoning ikke springer nogen i øjnene, da det er tolkens rolle at være det talende bindeled mellem samtaleparterne. Det er også tolkens rolle at være neutral, og derfor blander tolken sig aldrig personligt i samtalen.

Tolketeknik
De fleste tolke tager notater, mens der tales. Tolke bruger en notatteknik, der i de flestes øjne vil være uforståelig, da de anvender forkortelser, tegn og andre tillærte (og ofte personlige) teknikker til at huske afgørende oplysninger, det er vigtigt at gengive 100 % nøjagtigt. Notaterne tjener udelukkende til dette formål. Tolken har altid tavshedspligt.

Alpha-Lingua tilbyder konsekutiv tolkning i flere sprog
Kontakt os og hør, om vi kan stille med en konsekutiv tolk i netop det sprog, du har brug for: kontakt