Fakta om konsekutiv tolkning

Fakta om konsekutiv tolkning

Alt du bør vide om konsekutiv tolkning med 539 ord.

Definition

Konsekutiv betyder ”efterfølgende”, hvilket er selvforklarende for denne tolkeform, hvor tolken først lytter til kildesproget (taleren) og derefter leverer sin oversættelse.

Anvendelsessituationer

Konsekutiv tolkning er den mest udbredte tolkeform ved bl.a. politiafhøringer, retssager, møder, foredrag, samtaler og i undervisningssituationer, og anvendes i erhvervslivet og den offentlige forvaltning (sundhedsvæsnet, retsvæsnet osv.).

Parterne ved tolkning

Hvis der er tilhørere, der skal modtage på et tredje sprog, kan der anvendes hvisketolkning. Er der behov for flere sprog, bør man anvende simultantolkning.

Krav til konsekutiv tolkning

  1. Tolken skal briefes om samtalen eller situationen, inden tolkningen påbegyndes. Som en del af denne briefing, er det vigtigt at sikre sig, at der er sproglig forståelse mellem tolken og den fremmedsprogede part, da der kan være stor variation i lokale dialekter, i særdeleshed hvis der fx er tale om en franskmand, der vælger at tale engelsk.
  2. Det er nødvendigt, at tolken kan stå eller sidde ganske nær samtaleparterne eller taleren, så tolken får mulighed for at stille opklarende spørgsmål eller signalere talepause.
  3. Det er nødvendigt, at taleren indlægger pauser, der gør det muligt for tolken at gengive det sagte.
  4. Det er vigtigt at holde sig for øje, at fordi alting skal fremføres to gange, vil en dialog eller tale, der skal tolkes, tage cirka dobbelt så lang tid at gennemføre, som samme dialog på èt sprog normalt ville tage.

Hensyn ved konsekutiv tolkning

De aftalte pauseintervaller bør overholdes stringent, så tolken har mulighed for at gengive det sagte uden at miste vigtige oplysninger eller nuancer, og for at tolken kan tolke fyldestgørende. Det afhænger af talerens fremføring, tolken og emnet, der skal tolkes i, hvor ofte der bør være pauser.

Udstyr ved tolkning

Såfremt tolken kan stå nær taleren og forsamlingen kan høre tolken, er der ikke behov for udstyr. Ved store forsamlinger kan det være hensigtsmæssigt, at tolken har en mikrofon.

Etikette for en tolk

Tolken har tavshedspligt. Tolken vil altid klæde sig neutralt og i henhold til situationen, således at vedkommendes fremtoning ikke springer nogen i øjnene, da det er tolkens rolle at være det talende bindeled mellem samtaleparterne. Det er også tolkens rolle at være neutral, og derfor blander tolken sig aldrig personligt i samtalen.

Grundlæggende indføring i tolketeknik

Tolken tager notater, mens der tales. Tolke bruger en notatteknik, der i de flestes øjne vil være uforståelig, da de anvender forkortelser, tegn og andre tillærte (og ofte personlige) teknikker til at huske afgørende oplysninger, det er vigtigt at gengive 100 % nøjagtigt. Det gælder særligt for tal og navne.

En dygtig konsekutivtolk skal, ud over at mestre sin sprogkombination og kende til fagområdets terminologi og fundamentale principper, være i stand til at:

  1. lytte aktivt (det vil sige lytte, for at huske – ikke for at kunne deltage i samtalen)
  2. analysere, hvad taleren siger (det vil sige prioritere og systematisere informationerne og afkode talerens holdning)
  3. tage gode notater, som hjælper hukommelsen (hvem, hvad, hvornår, hvor, hvordan)
  4. kunne gengive talen, som var den vedkommendes egen, dog på samme vis som taleren fremførte den med enslydende stemmeføring, mimik og intention (dette kræver at tolken kan læne sig op ad sin korttidshukommelse, forstå sine notater og kommunikere spejlende).

Det siger sig selv…
… at man ikke er tolk, blot fordi man kan tale mere end ét sprog.

Hos Alpha-Lingua er vi alle højtuddannede, professionelle tolke med en solid erfaring. Ring og hør, om vi kan stille med en konsekutivtolk til netop dit sprogbehov.

Af Caroline Qvist Abel