Forretningsbetingelser for Alpha-Lingua®

Gyldighed og ændring af forretningsbetingelser for Alpha-Lingua®

1.1 Disse forretningsbetingelser er gyldige fra 1. januar 2020 og finder anvendelse på ethvert forhold mellem Alpha-Lingua®[i] og Kunden, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt skriftlig aftale (f.eks. pr. e-mail).

1.2 Alpha-Lingua® forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre nærværende forretningsbetingelser. Enhver aftale mellem Kunden og Alpha-Lingua® vil være underlagt de forretningsbetingelser, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse.

1.3 Den seneste version af Alpha-Lingua®s forretningsbetingelser kan altid findes på Alpha-Lingua®s hjemmeside.

 1. Ydelser

2.1 Alpha-Lingua® leverer oversættelse og tolkning mellem dansk og engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk samt en række andre sprog. Herudover tilbyder Alpha-Lingua® andre hermed beslægtede og/eller tilknyttede ydelser, som sammensættes og aftales efter Kundens behov.

2.2 Alpha-Lingua® forbeholder sig retten til at afvise opgaver, hvis indhold eller form ligger uden for almindelig opfattelse af god etik og moral, eller hvor kildetekstens kvalitet eller omfang eller opgavens deadline gør, at den efterspurgte ydelse ikke kan forventes at blive af passende kvalitet.

 1. Tilbud, accept og bestilling

3.1 Tilbud fra Alpha-Lingua® er afgivet under forudsætning af, at det materiale, der i sidste ende fremsendes af Kunden til brug for opgavens effektuering, er af samme format, omfang, layout og på anden vis i overensstemmelse med det materiale, der har dannet grundlag for tilbuddet.

3.2 Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet anføres. Prisen for den specifikke opgave fremgår af det skriftlige tilbud fremsendt af Alpha-Lingua® på e-mail.

3.3 Tilbud er gældende i 8 kalenderdage efter tilbudsafgivelse. Tilbuddet kan i særlige tilfælde være gældende i længere tid, såfremt dette er anført på tilbuddet. Tilbuddet kan til enhver tid tilbagekaldes, så længe Kundens accept ikke er kommet til Alpha-Lingua®s kendskab.

3.4 Orden er afgivet, når Kunden har accepteret tilbud fra Alpha-Lingua®. Accept skal som hovedregel ske skriftligt.

3.5 Ved accept af tilbud accepterer Kunden samtidigt Alpha-Lingua®s til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

3.6 Såfremt den person, der rekvirerer ydelsen hos Alpha-Lingua®, ikke ved indgåelse af aftalen udtrykkeligt påpeger, at han eller hun handler efter ønske fra eller på vegne af en tredjepart, og ved opgavens accept leverer en skriftlig fuldmagt fra denne tredjepart som bevis på dette, betragtes den person, der har rekvireret, som Kunden.

 1. Betalingsbetingelser

4.1 Betaling til Alpha-Lingua® skal ske netto 8 kalenderdage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2 Såfremt betaling sker senere end den i pkt. 4.1 fastsatte frist, er Alpha-Lingua® berettiget til at tilskrive rente iht. rentelovens bestemmelser.

4.3 Ved større opgaver eller ved opgaver, som strækker sig over en længere tidsperiode, forbeholdes retten til forudgående kreditvurdering af Kunden. Forudbetaling, ratebetaling eller sikkerhedsstillelse kan komme på tale efter nærmere aftale og i øvrigt efter Alpha-Lingua®s skøn.

4.4 Ved manglende indbetaling af en aftalt forudbetaling, ratebetaling eller sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.3, er Alpha-Lingua® berettiget til helt at aflyse opgaven, indstille igangsætning af opgaven eller standse arbejdet, indtil betaling er sket. Ved indstilling af igangsætning eller standsning af arbejdet er Alpha-Lingua® berettiget til at fastsætte en ny deadline for opgavens levering.

 1. Annullering og aflysning

5.1 Ved hel eller delvis annullering af en oversættelse efter accept af tilbuddet er Kunden – uanset grunden til afbestillingen – forpligtet til at betale det fulde tilbudsbeløb samt enhver evt. ekstraomkostning, som Alpha-Lingua®s måtte afholde som følge af annulleringen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2 Ved hel eller delvis aflysning af en tolkning med et varsel på under 14 kalenderdage efter accept af tilbuddet, er Kunden – uanset grunden til afbestillingen – forpligtet til at betale det fulde tilbudsbeløb samt enhver evt. ekstraomkostning, som Alpha-Lingua®s måtte afholde som følge af aflysningen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 1. Ændring

6.1 Hvis Kunden foretager ændringer i bestillingen efter accept af tilbuddet, er Alpha-Lingua® ikke forpligtet til at overholde den aftalte leveringstid og pris.

6.2 Kunden er ved ændringer forpligtet til at betale det fulde tilbudsbeløb samt enhver evt. ekstraomkostning, som Alpha-Lingua®s måtte afholde som følge af ændringen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 1. Udførelse af opgaver og leveringsform

7.1 Ved oversættelser leverer Alpha-Lingua® den oversatte tekst i det format, som er aftalt med Kunden. Som regel vil det være i et elektronisk filformat, som sendes via e-mail. Hvis intet andet er aftalt, leveres oversættelsen i Word- og/eller PDF-format.

7.2 Ved tolkeopgaver leverer Alpha-Lingua® den rekvirerede tolkning på det tid og sted, der er aftalt i tilbuddet.

7.3 Ved tolkeopgaver er det Kundens ansvar, at stille det for opgaven nødvendige tolkeudstyr og teknisk assistance hertil samt evt. sikkerhedsudstyr o.l. til rådighed, medmindre andet er skriftligt aftalt.

7.4 Alpha-Lingua® forbeholder sig retten til at bruge underleverandører til løsningen af en oversættelses- eller tolkeopgave. I sådanne tilfælde er Alpha-Lingua® over for Kunden ansvarlig for underleverandørens arbejde, som var arbejdet udført af Alpha-Lingua® selv.

 1. Leveringstid og forsinkelse

8.1 Alpha-Lingua® leverer den oversatte tekst til Kunden på det tidspunkt, som er aftalt med Kunden.

8.2 Alpha-Lingua® er ikke ansvarlig for forsinkelser, som ikke kan tilskrives manglende agtpågivenhed fra Alpha-Lingua®s side, eller for hændelser, som kan beskrives som force majeure.

8.3 Levering til aftalt tid forudsætter, at alt materiale, som er nødvendigt for effektuering af oversættelsen, foreligger ved bestillingen.

8.4 Såfremt en tolkeopgave af årsager, der ikke kan tilskrives Alpha-Lingua®, påbegyndes og afsluttes senere end aftalt, skal Kunden honorere Alpha-Lingua® for hver ekstra påbegyndt tolketime. Hvis de(n) ekstra påbegyndte tolketime(r) finder sted uden for tidsrummet 08.00 – 17.00, pålægger Alpha-Lingua® et timetillæg svarende til 100 % af den aftalte timesats, medmindre andet er skriftligt aftalt. De(n) fremmødte tolke(n) har dog ret til at afslutte tolkningen til den oprindelige aftalte tid, såfremt de(nne) ikke har mulighed for at forlænge tolkningen yderligere.

8.5 Tolke(n) er udelukkende rekvireret til at levere tolkeydelser og kan i tilfælde af førtidig afslutning eller aflysning af en tolkeopgave ikke pålægges at udføre andre opgaver i den resterende tid.

8.6 Der ydes ikke nedslag eller rabat, hvis en tolkeopgaves varighed er kortere end angivet i tilbuddet.

 1. Fortrolighed og persondatapolitik

9.1 Alpha-Lingua® forpligter sig til at behandle alle oplysninger og udleveret materiale om/fra Kunden fortroligt.

9.2 Alpha-Lingua® henviser i øvrigt til Alpha-Lingua®s til enhver tid gældende persondatapolitik.

 1. Reklamation

10.1 Reklamation skal ske til Alpha-Lingua® skriftligt og uden unødigt ophold fra det tidspunkt, hvor Kunden får eller burde have fået kendskab til fejl og mangler i den leverede ydelse, dog senest 14 kalenderdage efter levering.

10.2 Hvis Kunden ikke inden for 14 kalenderdage skriftligt gør indsigelse gældende over for Alpha-Lingua®, betragtes ydelsen som godkendt af Kunden, og Alpha-Lingua® kan ikke efterfølgende holdes ansvarlig for evt. fejl og mangler.

 1. Ansvar

11.1 Alpha-Lingua®s ansvar ved fejl og mangler i den leverede ydelse er begrænset til betalingsbeløbet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

11.2 Alpha-Lingua® kan ikke påtage sig ansvaret for tab, som skyldes forhold, som Alpha-Lingua® ikke har indflydelse på, f.eks. fejl i Kundens kildetekst, forkerte oplysninger i kildeteksten, indhold, som kan virke stødende, manglende indhentning af de nødvendige legaliseringer på bekræftede oversættelser o.l.

 1. Tvister og værneting

12.1 Enhver tvist mellem Kunden og Alpha-Lingua® skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk ret.

[i] ”Alpha-Lingua®” henviser i dette dokument til alle virksomheder, som er en del af Kontorfællesskabet Alpha-Lingua:

Anne Laugesen ApS (Anne Simonsen): CVR 31884144

Carina Graversen: CVR 25892755

Lundén v/Paulina Lundén: CVR 31687063

Lariani Language Solutions v/Silvia Jennifer Lariani: CVR 33934203

Translatør og tolk Flemming Vogdrup: CVR 57197757

Ditte Andersen: CVR 39307804

Text by Benzon (Vinni Egede von Benzon): CVR 36145803