Bedre tolkning i straffesager efterlyses

IMRs rapport om tolkning i retsvæsenet

Institut for Menneskerettigheder har udgivet rapporten “Brug for bedre tolkning i straffesager” i januar 2016.

Dommere, anklagere og advokater, der alle er erfarne tolkebrugere, har deltaget i fokusgruppeinterview, og IMR-rapportens konklusioner understreger endnu engang, at der er brug for professionelle tolke i retsvæsenet. Tolkebrugerne oplever, at ”sprogkompetencerne hos de tolke, der anvendes i retsvæsenet, ikke altid er tilstrækkelige til, at de reelt kan tolke mellem to sprog.” Og: ”Endvidere kan det opleves som problematisk, når tolkene ikke kender forretningsgangen og rettens begreber eller agerer uprofessionelt”.

Alpha-Lingua® bakker op om rapportens anbefalinger, der fuldstændigt harmonerer med anbefalingerne i tolkeudvalgets rapport ”Tolkning i den offentlige sektor” fra oktober 2015. En stor del af indledningen i IMRs rapport tager netop afsæt i tolkeudvalgets rapport og fakta, og det er kun glædeligt at se, at der fortsat er fokus på denne problematik.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at Uddannelses- og Forskningsministeriet opretter en tolkeuddannelse rettet specifikt mod de vigtigste flygtninge- og indvandrersprog og Institut for Menneskerettigheder anbefaler endvidere, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet etablerer en certificeringsordning samt opretter et nationalt og offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke, som alle kan benytte – for eksempel advokater.