Vi oversætter en artikel 53-attest

Artikel 53-attesten

Hvad, hvem, hvorfor

Lovteksten er klar, men ikke nødvendigvis toiletlæsning for flertallet. Derfor kommer denne korte gennemgang af artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, som tilmed forklarer, hvorfor en såkaldt artikel 53-attest skal oversættes.

Hvad er en artikel 53-attest?

Det er en attest – hvis fulde navn er Bilag I. attest angående en retsafgørelse på det civil- og handelsretlige område – der fungerer som et bilag, der skal udfyldes, når en privatperson eller virksomhed ønsker at gøre en dansk retsafgørelse på det civilretlige eller handelsretlige område gældende i et andet EU-medlemsland.

Uddrag af lovteksten lyder:

”1. For i en medlemsstat at få fuldbyrdet en retsafgørelse, der er truffet i en anden medlemsstat, skal den, der fremsætter anmodningen herom, fremlægge følgende for den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed:

  • a)  en kopi af retsafgørelsen, der opfylder de nødvendige betingelser for at fastslå dens ægthed, og
  • b)  en attest udstedt i medfør af artikel 53, som bekræfter, at retsafgørelsen er eksigibel, og som indeholder et uddrag af retsafgørelsen og alt efter omstændighederne de relevante oplysninger om, hvilke sagsomkostninger der kan tilbagesøges, og oplysninger om beregning af renter.”

Hvem har brug for en artikel 53-attest?

Det har privatpersoner eller virksomheder i Danmark, der har brug for at kræve en dom fuldbyrdet i et andet EU-medlemsland. Det kan fx være en privatperson, som er blevet skilt fra en ægtefælle med bopæl i fx Italien, og som ønsker at få tvangsfuldbyrdet bodelingen. Det kan også være en dansk virksomhed, der ikke har fået betaling for sine ydelser fra en udenlandsk virksomhed, og derfor skal have retsafgørelsen, hvormed retten giver den danske virksomhed medhold, fuldbyrdet i udlandet.

Hvem udfylder en artikel 53-attest?

Det er den oprindelige ret i Danmark, der udsteder en artikel 53-attest på begæring af den part, der måtte have brug for at kræve en dom fuldbyrdet i et andet EU-medlemsland. Den oprindelige ret skal her forstås som den domstol, der har afsagt den retsafgørelse, som ønskes fuldbyrdet.

Hvorfor skal Alpha-Lingua oversætte artikel 53-attesten?

Fordi vi har erfaring med at oversætte artikel 53-attester. Hovedreglen er i øvrigt, at det er tilstrækkeligt at få oversat attesten, som er udstedt på dansk, når den bekræftede oversættelse er vedlagt den originale retsafgørelse. Dog sker det, at en domstol i et andet land alligevel kræver at få den originale retsafgørelse oversat jf. art. 55 stk. 2:

”Såfremt retten eller den kompetente myndighed kræver det, skal der foretages en oversættelse af dokumenterne. Oversættelsen skal bekræftes af en person, der er bemyndiget hertil i en af konventionsstaterne”. Alpha-Lingua består udelukkende af certificerede translatører, der dermed lever op til kravene om ”en person, der er bemyndiget hertil i en af konventionsstaterne”.

Som med alle andre danske dokumenter, der skal anvendes i officielt regi i et andet EU-medlemsland, kan der være krav om legalisering af originalen og oversættelsen, men teknisk set skal disse dokumenter ikke legaliseres, jf. art. 56: ”Der kræves ingen legalisering eller opfyldelse af tilsvarende formalitet med hensyn til de i artikel 53 og artikel 55, stk. 2, nævnte dokumenter eller eventuelle procesfuldmagter”.

Det er dog altid en god idé at sikre sig, at netop modtagermyndigheden af din artikel 53-attest er klar over dette og derfor ikke forventer dokumenterne legaliseret.

Se i øvrigt hele konventionen her i en PDF-fil: eur-lex.europa.eu/legal-content/

Kontakt Alpha-Lingua for en oversættelse

Har du brug for en oversættelse af en artikel 53-attest til et givent sprog, er du altid velkommen til at kontakte Alpha-Lingua, der vil sætte dig i kontakt med en translatør, der kan hjælpe dig med den pågældende oversættelse.

Kontakt os her: alpha-lingua.dk/kontakt/