Fakta om hvisketolkning

Fakta om hvisketolkning

Hvisketolkning er en afart af konsekutiv tolkning og egner sig primært til situationer, hvor der er én modtager.

Definition

Ordet hviske er selvforklarende: tolken tolker med lav stemme (hvisker) sin oversættelse til sin modtager samtidigt med at tolken lytter til kildesproget (taleren). Det er en afart af konsekutiv tolkning, hvor tolken gengiver hovedindholdet af et oplæg eller en tale, men da der ikke holdes reelle tolkepauser, som ved konsekutiv tolkning, vil nogle passager i talerens ytring blive gengivet som resume.

Anvendelsessituationer

Hvisketolkning kan med fordel benyttes ved rundvisninger og mindre møder. Hvisketolkning anvendes desuden ofte i retssager, hvor det kun er én person, eller meget få, der har behov for tolkning (fx tiltalte). Tolken ”modtager” talen igennem rummet, hvor der også kan være andre forstyrrende lyde både udefra og i selve lokalet, så situationen fordrer, at kun én person taler ad gangen, og at alle andre i rummet er helt stille. Alle de tilstedeværende skal samtidigt vide, at de konstant vil høre en ”hvisken” i rummet på et andet sprog. Inden mødestart skal det derfor gøres helt klart for alle parter, at tolkningen kan/vil have en forstyrrende lydpåvirkning for alle.

Parterne i hvisketolkning

Hvisketolkning kan overvejes, når der kun er en enkelt tilhører i en sammenhæng, der har behov for tolkning. Hvis der skal hvisketolkes for flere end en person, fordi nogle af de tilstedeværende har behov for tolkning, men ikke alle, anvender man et hvisketolkeanlæg, der – OBS! – ikke er det samme som simultantolkeanlæg. Se under udstyr nedenfor. (Hvis man ønsker, at tolken skal gengive alle informationer og detaljer, bør man engagere en simultantolk, der arbejder fra en lydisoleret tolkekabine med mikrofon og høretelefon til rådighed.)

Hensyn ved hvisketolkning

Når der hvisketolkes, bør der tages hensyn til at indlægget skal tolkes, dvs. at taleren bør tale langsommere og evt. holde pauseintervaller, så tolken har mulighed for at gengive mest muligt af det sagte. Det afhænger af talerens fremføring, tolken og emnet, der skal tolkes i, hvor ofte der bør være pauser. Dette bør aftales på forhånd med tolken.

Krav i forbindelse med hvisketolkning

  • Hvisketolkning er kun muligt, hvor der er få personer samlet, og der er helt stille i lokalet/omkring tolken.
  • Tolken skal briefes om samtalen eller situationen, inden tolkningen påbegyndes. Som en del af denne briefing, er det vigtigt at sikre sig, at der er sproglig forståelse mellem tolken og den fremmedsprogede part, da der kan være stor variation i lokale dialekter og udtale, i særdeleshed hvis der fx er tale om en italiener, der vælger at tale engelsk.
  • Det er nødvendigt, at tolken kan stå eller sidde ved siden af eller en anelse bag modtageren af tolkningen, så tolken kan hviske modtageren af tolkningen i øret. Dernæst skal tolken helst befinde sig nær taleren, så tolken har mulighed for at stille opklarende spørgsmål eller signalere behov for talepause.
  • Det er nødvendigt, at taleren taler langsommere end normalt og indlægger pauser, der gør det muligt for tolken at gengive så meget som muligt af det sagte.
  • Hvis man vælger at benytte hvisketolkning, kan det spare noget tid, da indlæg og taler ikke fremføres to gange, men til gengæld skal man gøre sig klart, at modtageren af tolkningen ikke vil få alle informationer gengivet 100 %. Dette ville kræve, at man enten vælger konsekutiv eller simultantolkning.

Udstyr til hvisketolkning

Hvisketolkning for flere personer kræver et særligt hvisketolkeanlæg med mikrofon og bærbare høretelefoner.
Et hvisketolkeanlæg er en kasse som indeholder trådløse mikrofoner og et antal headsets svarende til antallet af modtagere, der skal bruge tolkning. Et hvisketolkeanlæg er ikke det samme som et anlæg til simultantolkning. Sidstnævnte er en kabine, der skal være lydisoleret.

Det er op til dig som kunde at skaffe det fornødne udstyr. Der findes firmaer, som er specialiseret i levering af tolkeudstyr.

Tolkeetikette

Tolken har altid tavshedspligt. Det betyder også, at selvom vedkommende tager noter, så bliver de ikke delt med nogen.
Tolken vil typisk klæde sig neutralt og i henhold til situationen, således at vedkommendes fremtoning ikke tiltrækker opmærksomhed, da det er tolkens rolle at være det talende bindeled mellem samtaleparterne.
Det er også tolkens rolle at være neutral, og derfor blander tolken sig aldrig personligt i samtalen.

Grundlæggende generel indføring i tolketeknik

Tolken tager ved hvisketolkning relativt få notater, mens der tales.

Generelt bruger en tolk en notatteknik, der i de flestes øjne vil være uforståelig, da de anvender forkortelser, tegn og andre tillærte (og ofte personlige) teknikker til at huske afgørende oplysninger, det er vigtigt at gengive 100 % nøjagtigt. Det gælder særligt for tal og navne.

En dygtig hvisketolk skal, ud over at mestre konsekutiv tolkning og være flydende i sin sprogkombination samt kende til fagområdets terminologi og fundamentale principper, være i stand til at:

1)     lytte aktivt (det vil sige lytte, for at huske – ikke for at kunne deltage i samtalen)
2)     analysere, hvad taleren siger (det vil sige prioritere og systematisere informationerne og afkode talerens holdning på stedet)
3)     kunne tage lynhurtige og gode notater til hjælp for hukommelsen. Hjernen husker bedre, når det går gennem hånden.
4)     kunne gengive talen, idet der tales, som var den vedkommendes egen, dog på samme vis som taleren fremførte den med enslydende stemmeføring, mimik og intonation (dette kræver at tolken kan læne sig op ad sin korttidshukommelse, forstå sine notater og kommunikere spejlende).

Det siger sig selv…
…at alt, der kan tolkes, også kan fejltolkes.

Hos Alpha-Lingua er vi højtuddannede, professionelle tolke med en solid erfaring.

Send os en mail på info@alpha-lingua.dk og hør, om vi kan stille med en hvisketolk til netop dit sprogbehov.

Af Caroline Qvist Abel